ခရီးသွားတဲ့အခါ ဘာတွကေိုုစားသောကျသငျ့သလဲ?

How we should plan on food during the hike… ကျြန်တ္တောို့ ျမန္မာနိုင်ငံအတြင်းမွာ စိမ်းစိုလွပ နေ သော တောင္တန်းမ်ား၊ လူတြေ ရဲ့ စိတ္ဖိစီးမှုတြေကို အေဝးဆုံးရောက်အောင် မောင်းထုတ်ပေးနိုင်သော သဘာဝ ကမ်းေျခမ်ား၊ တောတောင်ေရျေမ သဘာဝရှုခင်းမ်ား ဆီသို့ သြားရောက် ကြည့်ရွု့ဖို့ အတြက် လူတြေဟာ ခရီးသြားျခင်းအမှု ကိုျပုလုပ်လေ့ရွိကြပါသည်။ ခရီးသြားတဲ့အခါ မွာလည်း ကိုယ် နဲ့ တပါတည်းယူဆောြင်သားရမဲ့ လိုအပ္တဲ့ ပစ္စည်းမ်ား၊ ဝတ်္ဆင်ရမည့် အဝတ်အစား၊ ဖိနပ် ၊ ဦးထုပ်နွင့် ကေ်ာပိုးအိတ္မ်ား စသည့် လူ့အသုံးအေဆာင္ပစ္စည်းမ်ားကို ရြေးခ်ယ်ဝယ်ယူကြရသလို စားသောက်ရမည့် အစားအေသာက္မ်ားကိုလည်းျပင္ဆင်ရြေးခ်ယ္စားသောက်ကြရမွာျဖစ္ပါသည်။ ထို့သို့ ရြေးခ်ယ္မှုမ်ားျပုလုပ်နိုင္ဖို့အတြက် မည်သည့်ပစ္စည်း မည္ကဲ့သို့ အသုံးဝင်သည္ကိုလည်း သိထားရန္လိုအပ်သလို၊ အစားအေသာက္ဆိုလွ်င် မည်သည့်အစားအစာမ်ားက မိမိ၏ကိုယ် ခန္ဓာအတြက် အာဟာရကို မည္ကဲ့သို့ျဖည့်ဆည်းပေးသည္ဆိုတာမိုး ၊ အထူးသျဖင့် ခရီးသြားရာ မွာ စားသောက်ရမည့် အစားစာရွိသလို၊ ရွောင်ကြဉ်ရမည့် အစားအစာနွင့်အေကြာင်းအရာမ်ားကိုပါ သိထားလွ်င် မိမိတို့အတြက် ပို၍ အကိုးျဖစ္ထြန်းစေမွာ ျဖစ္ပါသည်။ အစားအေသာက္မ်ားရြေးခ်ယ္ပုံ လူတို့သည် မည်သည့်အလုပ္မိုးကို လုပ္ကိုင်ကြပါစေ မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အတြက် လိုအပ်သော ပရိုတင်းဓါတ်၊ ကယ္လ္ဆီယမ္ကာဗြန်ဟိုုက္ဒရိတ္ဓါတ်၊ ဖိုင္ဘာဓါတ် စသည့် အာဟာရဓါတ္မ်ားရရွိနိုင်ရန်အတြက် အကိုးရွိမည့် အစားစာမ်ားကို ရြေးခ်ယ္စားသောက်ကြရမွာအေသအျခာပင်ျဖစ်သည်။ ဤကဲ့သို့စားသောက်ရာတြင် မိမိတို့၏ နေအိမ်၊ ရုံးခန်း၊ အလုပ်ရုံု၊၊ ကေ်ာင်းစသည့်နေရာမ်ားတြင့်် ပုံမွန် စားသောက်နျေခင်းရွိသလို ထို့နည်းတူစြာ ပုံမွန္မဟုတ်သည့် ခရီးသြားမည့်အခါမ်ားတြင္လည်း မိမိတို့၏အစားသောက္မ်ားကို ရြေးခ်ယ် စားသောက်ကြရမည်ျဖစ္ပါသည်။ အသားဓါတ်ရရွိနိုင်သည့်အစားအစာ။ ဒီလိုဆိုရင် မည်သည့်အစားစာမ်ားက သင့်တ္တောဲ့ အစားအစာျဖစ္တယ္ဆိုုတာ သိဖို့လိုအပ္လာပါျပီ။ အသားဓါတ္မ်ားသည့်အစားစာမ်ားကို ရြေးခ်ယ်ကြရာတြင် ကြက်သား၊ အမဲသား၊ ဆိတ်သား နွင့် ငါး တို့ကို ရြေးခ်ယ္စားသောက်ရမည်ျဖစ်သည်။ ထို့ျပင် ကြက်ဥ၊ ပဲနီ၊ ဒိန္ခဲ၊ ဒိန္ခ်ဉ် စသည့် အစာမ်ားကိုလည်းစားသုံးသင့်ပါသည်။ အစာစားရာတြင္လည်း တစ်ကြိမ္တည်းနဲ့ အမ်ားကြီးစားျခင်းမိုးကို မျပုလုပ္ဘဲ နည်းနည်းနွင့် အကြိမ္မ်ားမ်ား စားပေးရပါမယ်။ သို့မွသာ အစာခေ်ဖ်က်နူန်း လြယ္ကူ၍ က်န်းမာရေးအတြက် ကောင်းမြန်စေမွာျဖစ်ျပီး လမ်းခရီးတေလ်ာက်အတြက္လည်းအဆင်ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါသည်။ ကာဗြန်ဟိုက္ဒရိတ္ဓါတ္ပါသောအစားစာ။ ပဲမိုးစုံ၊ ေျမပဲ၊ သီဟိုဠ်စေ့၊ အာလူး၊ ကန္စြန်းဥ၊ ေျပာင်းဖူး အစရွိသည့် အစားအစာမ်ားကို မ်ားမ်ားစားသုံးပေးရမည် ျဖစ်သည်။ ရေ။ လူတိုင်း ရေမ်ားမ်ားသောက်ပေးရပါမည်။ ချေြးထြက္မ်ားသူျဖစ္ပါက လိုအပ္လွ်င် ဓါတ္ဆားရေ သောက်ပေးရပါမည်။ ရွောင်ကြဉ်ရမည့်အစားစာမ်ား။ အခို့သောသူမ်ားသည် ခရီးသြားရာတြင် အခ်ဉ်၊ လက္ဖက်၊ အေကြာ်(သို့မဟုတ်)အေက္စြာုံ စသည့်အရာမ်ားကို စားခ်င်ကြသည်။ အေက္ဆြာိုသည္မွာ ဆီမ်ားမ်ားျဖင့် က္ထြောားသောကြောင့် အဆီဓါတ္မ်ားသည့် အစားစာျဖစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ခရီးသြားသည့်အခါမိုးတြင် အဆီဓါတ္မ်ားသော အစားအစာမ်ားကို စားသုံးရန္မသင့်သောကြောင့် တတ်နိုင်သမွ် ရွောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။ မွတ္ခ်က် ။ ။ ဝက်သားသည္လည်း အဆီဓါတ္မ်ားသောကြောင့် ရွောင်သင့်ပါသည်။ အသင့်စားခေါက္ဆြဲထုပ္မ်ား(Instant Noodle) ျပုတ္စားျခင်းကိုလည်း ရွောင်ကြဉ်ရမည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ခေါက္ဆြဲထုပ္မ်ားသည် ဗိုက္ပြေဈပီး ဓါတုဗေဒပါဝင်သည့် အစာမ်ားျဖစ်သောကြောင့် လူကိုအကိုးမျပုဘဲ အန္တရာယ်ျဖစ်စေတတ်သောကြောင့် (လုံးဝ)ရွောင်ကြဉ်ရမည်ျဖစ်သည်။ • ငရုတ်သီးပါျပီး အပူ၊ အစပ္မ်ားသော အစားစာမ်ား၊ Fast food, Carbonated Drink (Eg: Coca Cola, Sunkist) နွားနို့ နှင့် Ready-made Juice အစရှိသည်အစားအသောက်များကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ရမည်။ FOOD#HIKE#TREK#TRAVEL#ADVENTURE#MYANMAR#SNOWMOUNTAIN#RAZI#HEALTHYFOOD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *